หน้าหลัก > วิธีการจองป้าย
วิธีการจองป้าย

1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต) 
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป
 เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่
หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 

 ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์

 ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย 
เอกสารที่ต้องใช้
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ) 
ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ 
จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล 

 ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )

 ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2

 นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง
 3 - 5 วัน
 เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35

 รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม

 ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย
กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
หนังสือยินยอม 
- ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้ 
- ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2019
Vevo Systems Co., Ltd.